Office Administration

Speciality: Office Administration
Degree: University

No Vietnamese English Number of Credits Semester
Total Practice
  Khối kiến thức giáo dục đại cương (42 TC) General courses (42 Credits)      
1 Anh văn 1 English 1 3   1
2 Toán cao cấp Advanced Mathematics 1 3   1
3 Tin học đại cương General informatics 3 1 1
4 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1 Basic principles of Marxism and Leninism 1 2   1
5 Tiếng Việt thực hành Vietnamese in use 2   1
6 Giáo dục thể chất 1 Physical education 1 1   1
7 Những NLCB của CN Mác – Lênin 2 Basic principles of Marxism and Leninism 2 3   2
8 Anh văn 2 English 2 3   2
9 Pháp luật đại cương General law 2   2
10 Giáo dục thể chất 2 Physical education 2 1   2
11 Tư tưởng Hồ Chí Minh  Chi Minh Ho’s Ideology  2   3
12 Anh văn 3 English 3 3   3
13 Giáo dục thể chất 3 Physical education 3 1   3
14 Giáo dục quốc phòng an ninh National Defense and Security Education 4   3
15 Đường lỗi cách mạng của Đảng CSVN Revolutionized way of Vietnam’s Communist Party 3   4
16 Anh văn 4 English 4 3   4
17 Giáo dục thể chất 4 Physical education 4 1   4
18 Kỹ năng giao tiếp Communication skills 2   6
  Khối kiến thức cơ sở nhóm ngành (18 TC) Fundamental courses of speciality group  (18 Credits)      
1 Luật hành chính Việt Nam Vietnamese administrative law 3   2
2 Kinh tế vi mô microeconomic 3   2
3 Kinh tế vĩ mô microeconomic 2   3
4 Quản trị học Principles of management 2   4
5 Chuẩn quốc tế MOS – Word International standard MOS – Word 3 1 3
6 Chuẩn quốc tế MOS – Excel International standard MOS – Excel 3 1 4
7 Chuẩn quốc tế MOS – Powerpoint International standard MOS – Powerpoint 2 0.5 5
  Khối kiến thức cơ sở ngành (15 TC)  Fundamental courses of speciality  (15 Credits)      
1 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin văn phòng Analysis and design of information systems office 3   5
2 Quản lý nhà nước trong công tác văn thư – lưu trữ State management in the work of archives 2   5
3 Quản trị trang thông tin điện tử Webmaster Portal 3 1 5
4 Mạng máy tính trong doanh nghiệp Computer networks in business 2   5
5 Ứng dụng chuẩn ISO trong công tác hành chính – văn phòng ISO application in administrative work – office 3   6
6 Bảo quản, tu bổ và phục chế tài liệu điện tử Preservation , reparation and restoration of digital documents 2 0.5 6
  Khối kiến thức chuyên ngành ( 44 TC) (6 tự chọn + 38 bắt buộc) Speciality courses (44 Credits) (6 elective + 38 obligatory)      
1 Soạn thảo và ban hành văn bản điện tử Drafting and issuing electronic documents 3 1 1
2 Nhập môn công tác văn thư và con dấu Introductory clerical work and seals 3   2
3 Nhập môn công tác lưu trữ Introduction to the archive 2   3
4 Nghiệp vụ thư ký văn phòng Profession secretary 3   3
5 Thủ tục hành chính điện tử Electronic administrative procedures 3   4
6 Tổ chức lập hồ sơ và quản lý hồ sơ điện tử Organizations for documenting and managing electronic records 3 0.5 5
7 Tổ chức lao động khoa học và trang thiết bị văn phòng Labor organizations scientific and office equipment 2   5
8 Tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ Scientific organization of archives 3   6
9 Lưu trữ tài liệu điện tử Electronic document storage 3 0.5 6
10 Quản trị nguồn nhân lực điện tử Electronic Human Resource Mângement 3 0.5 6
11 Tổ chức khai thác và sử dụng tài liệu điện tử Organizing mining and utilizing document electronically 3 0.5 7
12 Văn phòng điện tử Electronic office 3 0.5 7
13 Quản lý tiến trình công việc điện tử Manage electronic workflow 3 0.5 7
14 Chuyên đề 1 (Tự chọn) Session 1 3 1 7
15 Chuyên đề 2 (Tự chọn) Session 2 3 0.5 7
  Thực tập, đồ án (18 Tín chỉ) Practical and Thesis       
1 Thực tập cơ sở Facility Internship 2   4
  Thực tập chuyên ngành Majors Practice 3   6
2 Thực tập tốt nghiệp Graduation Practice 5   8
3 Tốt nghiệp (Luận văn/tín chỉ) Graduation Thesis 8   8
  Tổng số tín chỉ Total Credits of engineering courses 137    
  Danh sách các môn tự chọn Elective courses      
1 Quản trị thông tin    Information Management 3 1 7
2 Quản trị văn phòng điện tử Electronic office administration 3 1 7
3 Thực hành Thủ tục Hồ sơ một cửa tại cơ quan Practice Procedures dossier at the agency one-stop shop 3 1 7
4 Thủ tục Thuế điện tử Procedures for Electronic Tax 3 1 7
5 Thủ tục Hải quan điện tử E-customs procedures 3 1 7
6 Quản lý thời gian Time management 3 0.5 7
7 Quản trị nhân sự – Tiền lương của tổ chức Human resource management-
salary
3 0.5 7
8 Quản trị Hành chính – Tổng hợp báo cáo Administration Administration – Synthesis Report 3 0.5 7
9 Quản trị cơ sở vật chất văn phòng Administration office facilities 3 0.5 7
10 Văn hoá công sở Office culture 3 0.5 7
  Các môn thay thế Luận văn tốt nghiệp (8 tín chỉ)      
1 Dịch vụ công trực tuyến Public services online 3 0.5 8
2 Thông tin phục vụ lãnh đạo và quản lý  Information service of leadership and management 2 0.5 8
3 Quản lý tiến trình công việc bằng phần mềm Essential PIN Essential PIM software for workflow management 3 0.5 8