Computer Science

Speciality:
Degree: University

No Vietnamese English Number of Credits Semester
Total Practice
Khối kiến thức giáo dục đại cương (46 TC) General courses (46 Credits)
1 Anh văn 1 English 1 3 1
2 Toán cao cấp 1 Advanced Mathematics 1 4 1
3 Những NLCB của CN Mác LêNin 1 Fundemental principles of  Marxism and Leninism 1 2 1
4 Vật lý Physics1 3 1
5 Hóa đại cương General chemistry 2 2
6 Anh văn 2 English 2 3 2
7 Toán cao cấp 2 Advance Mathematics 2 3 2
8 Tư tưởng HCM Ho Chi minh Ideology 2 2
9 Những NLCB của CN Mác LêNin 2 Basic Principle of Marxism-Leninism Philosophy 2 3 2
10 Anh văn 3 English 3 3 3
11 Xác suất thống kê Probability  and Mathematical
Statistics
2 3
12 Pháp luật đại cương General  Law 2 3
13 Toán cao cấp 3 Advance Mathematics 3 2 3
14 Anh văn 4 English 4 3 4
15 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam Revolution Lines of the Vietnam
Communist Party
3 4
16 Anh văn chuyên ngành English for specific purposes 2 5
17 Kỹ năng mềm Soft skills 2 5
18 Tự chọn1 Elective 1 2 5
Khối kiến thức cơ sở nhóm ngành (33 TC) Fundamental courses of speciality group  (33 Credits)
19 Nhập môn lập trình Introduction to Programming 3 1 1
20 Tin học đại cương General Informatics 3 1 1
21 Lập trình nâng cao Advanced Programming 3 1 2
22 Mạng máy tính Computer Networks 2 2
23 Cơ sở dữ liệu Database 3 1 3
24 Internet và ứng dụng mạng Internet and Network Applications 2 3
25 Lập trình hướng đối tượng Object – Oriented programming 3 1 3
26 Lý thuyết thông tin Information theory 2 3
27 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán Data structure and Algorithm 3 1 4
28 Lý thuyết thuật toán Algorithm Theory 2 4
29 Nguyên lý các hệ điều hành Principles of opereting system 2 4
30 Phân tích thiết kế hệ thống Information system analyzing and designing 3 1 4
31 Toán rời rạc Discrete mathematics 2 4
Khối kiến thức cơ sở ngành (29TC) Fundamental courses of speciality  (29 Credits)
32 Công nghệ Dot NET DOTNET Technology 3 1 5
33 Phần mềm hỗ trợ tính toán Matlab Matlab computation supporting software 3 1 5
34 Phương pháp số Nummerics Methods 2 5
35 Tối ưu hóa Optimal Methods 2 5
36 Biên tập và xử lý Video Handle multimedia on mobile devices 3 1 6
37 Đồ họa máy tính Computer graphics 3 1 6
38 Kỹ thuật lập trình mô phỏng thế giới thực Real world simulating programming techniques 3 1 6
39 Lý thuyết độ phức tạp tính toán Computational complexity theory 2 6
40 Công nghệ Web web Technology 3 1 7
41 Trí tuệ nhân tạo Artificial intelligence 2 7
42 Lập trình mô phỏng thuật toán Algorithm simulating programming 3 1 8
Khối kiến thức chuyên ngành ( 30 TC) Speciality courses
43 Tính toán mềm Soft Computing 3 1 6
44 Lập trình song song Parallel Programming 3 1 7
45 Máy học Machine learning 3 1 7
46 Ngôn ngữ hình thức và otomat Formal Languages and Automata 2 7
47 Thiết kế và phân tích thuật toán Algorithm Analysis and Design 2 7
48 Khai phá dữ liệu Data minning 3 1 8
49 Lý thuyết trò chơi Game Theory 3 1 8
50 Phân tích số liệu thống kê  Statistical Data Analysis 3 1 8
51 Các vấn đề hiện đại trong KHMT Modern Problems in Computer Science 3 1 9
52 Công nghệ thiết kế và phát triển trò chơi Game Design and Development Technology 3 1 9
53 Tự chọn 2 2 9
Thực tập, đồ án (20 Tín chỉ) Practical and Thesis 158
54 Thực tập cơ sở Basic Practice 2 6
55 Thực tập chuyên ngành Majors Practice 3 0 8
56 Thực tập tốt nghiệp Graduation Practice 5 0 9
57 Đồ án (thi) tốt nghiệp Graduation Thesis 10 0 10
Tổng số tín chỉ Total Credits of engineering courses 180
Danh sách các môn tự chọn Elective courses
1 Tự chọn 1 2 0
Tiếng việt thực hành Vietnamese in use 2 0
Luật công nghệ thông tin Law of Information Technology 2 0
Đạo đức nghề nghiệp máy tính Professional Ethics in IT 2 0
2 Tự chọn 2 2 0
Điện toán đám mây Cloud Computing 2 0
Hệ hỗ trợ ra quyết định Decision support system 2 0
Các phương pháp tính toán khoa học Science computational methods 2 0
Lập trình mã nguồn mở Open Source Programming 3 1
Biên tập và xử lý Video Handle multimedia on mobile devices 3 1
Phát triển ứng dụng web Web application develoment 3 1
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên Natural Language Processing 2 0
Ngôn ngữ và phương pháp dịch Compilation Methods 2 0